Reglement

DCSV-systeem, seizoen 2012-2013

Art. 1: Indeling en standen

Uitgaande van de eindstand van het vorig seizoen worden de competitie spelende leden verdeeld over 2 groepen. Het seizoen bestaat uit 4 perioden. Per periode wordt een periodestand bijgehouden. Over het gehele seizoen wordt voor iedere groep een cumulatieve stand bijgehouden. Een periode bestaat uit ongeveer 7 ronden.

Art. 2: Wedstrijdprogramma

Per ronde worden de spelers ingedeeld volgens de periodestanden, m.u.v. de 1e ronde en de laatste 2 ronden van het seizoen. De indeling van de 1e ronde wordt door loting vastgesteld. In de laatste 2 ronden vindt de indeling plaats volgens de cumulatieve standen. Bij een oneven aantal beschikbare spelers uit een groep, speelt in principe de laagst geklasseerde speler van die groep tegen de hoogst geklasseerde speler van de groep eronder. Bij een oneven totaal aantal beschikbare spelers, heeft beurtelings de laagst geklasseerde speler met het minst aantal keren “vrijaf” van de laagste groep en de hoogst geklasseerde speler in de hoogste groep, met het minst aantal keren “vrijaf” geen partij (te beginnen bij de laagste groep).

Art. 3: Aantal partijen tussen dezelfde spelers

Tot de 1 na laatste ronde van het seizoen mag men elkaar maximaal 5 maal ontmoeten, t/m de 24e ronde maximaal 4 maal, t/m de 18e ronde maximaal 3 maal, t/m de 12e ronde maximaal 2 maal en t/m de 6e ronde maximaal 1 maal. Tot de 1 na laatste ronde wordt binnen twee ronden niet tegen dezelfde tegenstander gespeeld. Alleen indien er een groep ontstaat met minder dan 9 spelers, wordt van het bovenstaande afgeweken.

Art. 4: Kleurbepaling per partij

Bij de indeling wordt gestreefd naar een balans tussen het aantal met wit en met zwart gespeelde partijen. Wanneer twee spelers elkaar meer dan eens ontmoeten, dan spelen zij met verwisselde kleuren ten opzichte van hun vorige partij.

Art. 5: Diverse regels bij het spelen

Er wordt gespeeld volgens het FIDE-reglement, laatste editie voorzover in dit reglement niet anders is bepaald.

a.     Speeltempo: De bedenktijd bedraagt 13/4 uur

per persoon per partij. Bij een jeugdspeler, die ouder is dan 16 jaar, bedraagt de bedenktijd 11/2 uur.

Bij een partij met een jeugdspeler, die ouder is dan 13 jaar en jonger dan 16 jaar, bedraagt de bedenktijd in 1¼ uur. Bij een partij met een jeugdspeler, die jonger is dan 13 jaar, bedraagt de bedenktijd 1 uur per persoon per partij (De speler noteert totdat hij minder dan 5 minuten bedenktijd heeft). De leeftijd die een jeugdspeler heeft op de dag van de eerste speelronde van de competitie, geldt voor het gehele seizoen.

b. Aanvangstijden van de klokken:

Bij een bedenktijd van 13/4 uur: 4.15 uur

Bij een bedenktijd van 11/uur: 4.30 uur

Bij een bedenktijd van 1¼ uur: 4.45 uur

Bij een bedenktijd van 1 uur: 5.00 uur

Art.6: Waardering van de partij

Het resultaat van een partij wordt als volgt gewaardeerd: 

(Reglementaire) overwinning: 6 punten 

Geen tegenstander door oneven aantal: 5 punten                

Remise: 3 punten                

Afwezig met kennisgeving: 1 punt 

Nederlaag / Te laat afmelden: 0 punten                

Afwezig zonder kennisgeving: -1 punt

Hierop zijn twee uitzonderingen: 

a. Spelers die vanwege werk regelmatig verhinderd zijn ontvangen 3 punten. Een dergelijke beslissing wordt genomen in samenspraak met het bestuur.

b. Spelers, die in het belang van de club niet beschikbaar zijn voor de competitie, bijvoorbeeld i.v.m. bondswedstrijden (als speler of wedstrijdleider) of een vergadering van de schaakbond. Deze spelers ontvangen 3 punten.  

c. Indien een speler in de voorlopige indeling als oneven is ingedeeld kan het gebeuren dat er op de clubavond toch een tegenstander is voor deze speler. Om deze reden moet een speler die als oneven is aangemerkt op de clubavond aanwezig zijn. Pas dan krijgt de oneven speler 5 punten. Indien de speler die vooraf als oneven was aangemerkt niet op de clubavond aanwezig is, is hij afwezig zonder kennisgeving conform artikel 7a.

Art. 7: Afwezigheid zonder kennisgeving / Te laat afmelden

a. Voor afwezigheid zonder kennisgeving ontvangt men 1 strafpunt. Indien over deze afwezigheid geen nader bericht wordt ontvangen, wordt men voor de volgende ronde niet ingedeeld. In bijzondere gevallen kan de wedstrijdleider in samenspraak met het bestuur hiervan afwijken.

b. Degene die zich een keer te laat afmeldt, na donderdag 20.00 uur, ontvangt 0 punten.  

Art. 8: Promotie- en degradatieregeling

a. De 2 hoogst geklasseerde spelers in een periode-eindstand van een groep (m.u.v. groep 1), promoveren naar de groep erboven.
Voorts promoveren na de laatste ronde van het seizoen ook nog de 2 hoogst geklasseerde spelers in de cumulatieve eindstanden.          

b. De 2 laagst geklasseerde spelers in een periode-eindstand van een groep (m.u.v. de laagste groep), degraderen naar de groep eronder. Voorts degraderen na de laatste ronde van het seizoen ook nog de 2 laagst geklasseerde spelers in de cumulatieve eindstanden.             

c. Er promoveren evenveel spelers naar een hogere groep als er degraderen uit die hogere groep. Bij promotie / degradatie tussen 2 groepen is het grootste aantal bepalend; De aanvulling gebeurt op basis van de cumulatieve eindstand van de betreffende groep.           

d. Versterkte of verzwakte promotie of degradatie wordt in de loop van het seizoen toegepast, indien naar het oordeel van de wedstrijdleiders de verdeling van het aantal spelers over de groepen een aanpassing behoeft. Zo’n maatregel zal altijd minimaal 3 ronden voor het eind van een periode worden aangekondigd.

e. Een speler die de club tussentijds verlaat wordt beschouwd als een degradant voor de betreffende periode en wordt nadien niet meer in de stand opgenomen.

Art. 9: Rangorde

a.Bij gelijke klassering van spelers in een periode-(eind)stand, wordt de klassering uiteindelijk bepaald door:

1. De cumulatieve stand van de betreffende groep;

2. het grootste aantal werkelijk gespeelde partijen in het hele seizoen, plus het aantal op de clubavond voor de vereniging gespeelde externe partijen.

3. het onderlinge resultaat in de betreffende periode, indien alle betrokken spelers elkaar minimaal eenmaal ontmoet hebben (rangschikking wordt bepaald door de hoogste procentuele score);

4. de rangorde van het vorig seizoen.

b. Bij gelijke klassering van spelers in de cumulatieve-(eind)stand, wordt de klassering uiteindelijk bepaald door:

1. Het grootste aantal behaalde punten in de laatste periode;

2. het grootste aantal werkelijk gespeelde partijen in het hele seizoen, plus het aantal op de clubavond voor de vereniging gespeelde externe partijen.

3. het onderlinge resultaat in het hele seizoen, indien alle betrokken spelers elkaar minimaal eenmaal ontmoet hebben (rangschikking wordt bepaald door de hoogste procentuele score);

4. de rangorde van het vorig seizoen.

Art. 10: Nieuw lid

a. Een nieuw lid dat gaat deelnemen aan de competitie begint met het gemiddeld aantal periodepunten en met het gemiddeld aantal cumulatieve punten van de groep waarin hij is ingedeeld.

b.  Nieuwe leden worden zoveel mogelijk ingedeeld naar speelsterkte.

c.  Een nieuw lid wordt in de laatste periode niet in groep 1 geplaatst.

Art. 11: Puntentoekenning na promotie/degradatie

Een promovendus/degradant begint in een nieuwe periode met het gemiddelde aantal cumulatieve punten van de nieuwe groep. Het gemiddelde wordt bepaald door degenen die in de desbetreffende groep zijn gebleven.

Art. 12: Afmelden en uitslag doorgeven

Afmelden dient te gebeuren bij de wedstrijdleider vòòr donderdag 20.00 uur.

Art. 13: Aanvangstijd en materiaal

Op de clubavond dient een partij in principe te beginnen om 20.00 uur. Om 20.10 uur dienen alle partijen te zijn begonnen, ook wanneer een of beide spelers niet aanwezig zijn en moet de klok in werking zijn gesteld. In bijzondere gevallen kan hier na overleg met de wedstrijdleider van afgeweken worden. Na beëindiging van een partij noteert de witspeler de uitslag op het wedstrijdbord. De zwartspeler controleert de stukken en bergt ze op.

Art. 14: Te laat verschijnen

Een partij is verloren voor een speler, die meer dan een half uur te laat aan het bord verschijnt. Deze speler wordt geacht te zijn afwezig zonder kennisgeving conform artikel 7a.

Art. 15: Kampioenschap en prijzen.

Kampioen is de hoogst geklasseerde speler in de cumulatieve eindstand van groep 1. Er zijn prijzen voor de 3 hoogst geklasseerde spelers in de cumulatieve eindstanden. Daarnaast is er een prijs voor de speler met het hoogste percentage gespeelde remises. Deze prijs bestaat uit een halve liter halfom melk. Voor de laagst geklasseerde speler in de cumulatieve eindstand van de laagste groep is er een prijs in de vorm van een doosje eieren. Er is een prijs voor de beste jeugdspeler als er minimaal vier jeugdspelers in de interne competitie meespeelden.

Art. 16: Onvoorziene gevallen.

In gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider in samenspraak met het bestuur.      

Toelichting bij art. 1.

De competitie loopt van 28 september 2012 t/m 7 juni 2013. Er vallen 7 speelavonden uit voor de competitie: 4, vanwege het rapidschaak, 1 vanwege het Huisschakerstoernooi, een simultaanavond en 1 vanwege het Snelschaakkampioenschap.

De 1e, 2e en 3e periode bestaan uit 7 ronden, de 4e periode bestaat uit 8 ronden.

Toelichting bij art. 9.

De rangorde van het vorig seizoen wordt bepaald door de cumulatieve eindstand. Bij de 1e ronde wordt de rangorde samengesteld; de laatste plaats van een hogere groep is hoger in rangorde dan de eerste plaats van de daaropvolgende groep. Langdurig afwezigen en leden die bedankt hebben, worden niet meegeteld. Aanvulling van (nieuwe) leden vindt plaats op grond van het tijdstip van hun eerste wedstrijd.

Toelichting bij art. 12

De wedstrijdleider is Arjen Hofman (infodcsv@gmail.com). Tweede wedstrijdleider is Rens ter Veen (bij afwezigheid van Arjen Hofman).

 

 
   
 
  deze pagina is het laatst gewijzigd op: 30-09-2012 21:36